Disclaimer


De volledige inhoud van deze Website, met inbegrip van alle materialen op de Website, zoals teksten, afbeeldingen, fotomaterialen, illustraties en andere grafische materialen, namen en logo’s, is beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Met betrekking tot haar intellectuele eigendomsrechten behoudt Sijs BV zich alle rechten voor.

Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sijs BV is het strikt verboden de inhoud te kopiëren, behalve voor niet-commercieel individueel gebruik; ook nadien mag de inhoud niet worden gekopieerd, gereproduceerd of op enige andere wijze worden herverdeeld. Behoudens andersluidende bovenstaande bepaling is het verboden software, informatie, tekst of documenten op deze Website of eender welk deel daarvan in elektronische of gedrukte vorm te kopiëren, laten zien, downloaden, verdelen, wijzigen, reproduceren, opnieuw publiceren of doorzenden, alsook om afgeleid werk te creëren op basis van de afbeeldingen, tekst of documenten op de Website. Elke kopie van dit document of een deel daarvan, na verkrijging van bovenvermelde uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sijs BV, moet dit bericht inzake intellectuele eigendomsrechten en alle andere kennisgevingen inzake eigendom vermelden.

Behoudens andersluidende vermelding zijn alle productnamen handelsmerken van Sijs BV of van haar dochterondernemingen of aanverwante bedrijven. Het gebruik van deze handelsmerken is uitdrukkelijk verboden en kan een inbreuk vormen op de wetgeving betreffende auteursrecht of handelsmerken.

Niets op de Website leidt tot de toekenning van enig recht of licentie met betrekking tot de genoemde intellectuele eigendomsrechten. Voor meer informatie over het gebruik van de Website, kan u zich richten tot marketing@sijs.be

Elke inbreuk op deze intellectuele rechten kan aanleiding geven tot burgerlijke en strafrechtelijke vervolging.

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met  te mogen claimen of te veronderstellen.

streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling.  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Schade

Door deze Website te betreden, gaat u ermee akkoord Sijs BV te vergoeden voor alle schade die voortvloeit uit eender welke inbreuk die u begaat op deze gebruiksvoorwaarden.


Aansprakelijkheid

SIJS BV is niet aansprakelijk voor het frauduleuze gebruik van de Website en wijzen alle aansprakelijkheid met betrekking tot enige inbraak in zijn informaticasystemen en de aantasting van informatie die daaruit zou kunnen voortvloeien, af. Sijs BV zet echter alle nuttige middelen in ter voorkoming van een dergelijke inbraak.
Sijs BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van een overeenkomst die werd gesloten via de Website, in geval van uitputting van de voorraad of de onbeschikbaarheid van het product en in geval van overmacht.


Toepasbaar recht

Deze gebruiksvoorwaarden en het gebruik van deze Website worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil dat uit deze gebruiksvoorwaarden voortvloeit of daarmee in verband staat, wordt voor de hoven en rechtbanken van Brussel gebracht.


Varia

Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet afdwingbaar is, dan wordt deze bepaling geacht niet te bestaan en doet ze geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van alle overige bepalingen.

Sijs BV behoudt zich ten alle tijde het recht voor elke gebruiker eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de Website geheel of gedeeltelijk te ontzeggen, meer bepaald in geval van een duidelijke schending van de onderhavige voorwaarden door de gebruiker.

Sijs BV behoudt zich ten allen tijde het recht voor de gebruiksvoorwaarden bij te werken.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van op deze pagina.